Vapaaehtoisuus: Vapaaehtoisen verkostot

Vapaaehtoisen verkostot

Vapaaehtoisella on toisen tukemisessa oma erityinen roolinsa. Hän on tekemisissä paitsi autettavan, myös tämän läheisten sekä autettavaa ammatikseen hoitavien kanssa. Vapaaehtoinen tapaa myös muita toiminnassa mukavia olevia.

Niin sanottu sosiaalinen verkosto muodostuu kaikista ihmissuhteista, ja siinä korostuvat toimijoiden väliset suhteet ja yhteistyö.

Autettava

Vapaaehtoistoiminnan lähtökohtana on autettava. Vapaaehtoisen tehtävänä on tukea ja auttaa häntä. Vapaaehtoinen on läsnä ja antaa aikaansa.

Autettavan lähipiiri

Autettavan lähipiirin muodostavat perheenjäsenet, sukulaiset, omaiset ja ystävät. Vapaaehtoisen rooli on erilainen kuin autettavan läheisillä, hänellä ei ole samanlaista huolenpitovastuuta kuin omaisilla. Hän ei ota kantaa avunsaajan ja hänen perheenjäsentensä välisiin suhteisiin. Ristiriitatilanteissa vapaaehtoisen rooliin ei kuulu valmiiden vastausten antaminen. Vapaaehtoisen on hyvä toimia yhteisymmärryksessä autettavan läheisten kanssa.

Hoitohenkilökunta

Jos vapaaehtoinen auttaa esimerkiksi vanhainkodissa tai sairaalassa, siellä toimivat ammattilaiset ovat osa vapaaehtoisen verkostoa. Vapaaehtoiset toimivat laitoksen ehdoilla, noudattavat sen aikatauluja ja sopivat käynneistä etukäteen.

Vapaaehtoisella ei ole samoja velvollisuuksia kuin hoitohenkilöstöllä. Hänen rooliinsa eivät kuulu hoitotoimenpiteet, kuten esimerkiksi verensokerin mittaaminen, vaikka hän olisikin terveydenhuollon ammattilainen.

Muut yhteistyötahot

Yhteistyökumppaneita voivat olla muun muassa järjestöt, kunta (sosiaalitoimisto, kotihoito) ja seurakunta. Osa niistä voi myös välittää vapaaehtoisia. Vapaaehtoisella on oikeus saada riittävästi tukea toimintaansa. Hänen ei tarvitse tietää eikä osata kaikkia eteen tulevia asioita. Vastuullisuus on sitä, että myöntää tarvitsevansa apua. Pulmatilanteissa kannattaa hakea apua ammattilaiselta vaitiolovelvollisuutta kunnioittaen.

Toiset vapaaehtoiset

Tärkeä osa verkostoa ovat toiset vapaaehtoiset. Yhteisissä tapaamisissa voi vaihtaa kokemuksia ja saada tukea omaan toimintaan.

Vapaaehtoisen läheiset

Perhe, sukulaiset ja ystävät ovat tärkeitä. On hyvä, että vapaaehtoinen viettää aikaa oman lähipiirinsä kanssa.

Eläkeliitosta tietoa ja tukea

Eläkeliiton yhdistykset välittävät vapaaehtoisia, ja niiltä saa myös tietoa ja tukea. Vapaaehtoiset voivat esittää yhdistykselle omia ideoitaan ja kehittää samalla vapaaehtoistoimintaa. Mieltä askarruttavia kysymyksiä voi pohtia esimerkiksi yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan vastaavan kanssa.